Otwarta licencja

1) Serwis antyHoroskop.pl udostępnia własne publikacje do przedruku wszystkim zainteresowanym, bezpłatnie na zasadzie Otwartej Lcencji.

2) Warunkiem wykorzystanie materiału jest podania źródła pochodzenia artykułu. W przypadku przedruku:
a) w formie papierowej materiał powinien podawać źródło w postaci loga oraz adresu strony: www.antyHoroskop.pl  
b) w formie elektronicznej materiał powinien podawać źródło w postaci loga oraz adresu: www.antyHoroskop.pl, ponadto adres oraz logo powinny być aktywnym linkiem prowadzącym do strony głównej. 

3) Logo serwisu pownio być umieszczenie w widocznym miejscu. Logo serwisu w postaci pliku jpg można pobrać pod regulaminem.

4) Licencjodawca zezwala na dokonywanie technicznych zmian w materiale koniecznych z uwagi na środek przekazu lub nośnik, na którym dokonywane jest rozpowszechnianie. Licencjodawca nie wyraża zgody na przeróbkę artykułów.

5) Otwarta licencja dotyczy tylko własnych tekstów. Licencja nie dotyczy artykułów oznaczonych jako pochodzace z innego źródła.  

6) Otwartą licencją nie są objęte zdjęcia oraz grafiki zamieszczone jako ilustracja do artykułów.

7) Licencjodawca zezwala na tłumaczenie artykułów na inne języki.

8) Licencjodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Licencji w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Z tytułu wypowiedzenia umowy przez Licencjodawcę, Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania.

9) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Licencji, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 antyHoroskop.pl

antyHoroskop2